force twins shipping
Acentelik Ücret Tarifesi
Sayfa 1 - 2 - 3 sonraki sayfa »
 

GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTG: 2008/1)

Amaç

MADDE1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Karasularında, iç sularında ve nehirlerinde sefer yaparak yük ve yolcu taşıyan veya Türk Boğazları'ndan geçen deniz taşıt ve araçlarının acentelik hizmetlerini ifa eden "Gemi Acenteleri"nin hizmet ücret tarifesinin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin verdikleri acentelik hizmetleri ücretlerinin asgari düzeyini belirler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ve eki tarifeler, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesinin (p) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen tanımlar;
a) Navlun:
Taşıyanın nam ve hesabına ödenecek olan, yolcu ve yükün taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır. Navluna, deniz taşımasına ilişkin her türlü sürşarj ve ek gelirler dahildir.
b) Yük:
Genel olarak deniz, hava, kara ve demiryolu ile bir yerden diğer bir yere taşınabilen her çeşit mal ve eşyadır.
c) Konteyner:
Bir taşıma kabı olup, silindirik, dikdörtgen veya kare prizma şeklinde özel tasarımlı, yükleme/boşaltmalarda sürat ve zaman tasarrufu sağlayan bir
kap veya kutuyu,
ç) Gemi acentesi:
Deniz taşıt veya araçları ile yolcu ve yük taşımalarında, gemi sahibi, kaptanı, işleticisi ve kiracısı nam ve hesabına üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak ve menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun karşılığında ücret alan gerçek ve tüzel kişileri,
d) Gemi acentelik hizmeti:
Türk limanlarına gelen her türlü deniz taşıt ve araçlarının yolcu, yük, bakım/onarım, sörvey, ikmal, personel değişikliği, yükleme/boşaltma, kılavuz/römorkör alma vb. işlemlerinin, ilgili kişi, kuruluş ve birimler nezdinde ifasını ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının öngördüğü kuralların noksansız uygulanması ve bu işlerle ilgili her türlü bilginin zamanında doğru ve noksansız olarak bildirilmesini,
e) Koruyucu acentelik hizmeti:
Taşıma mukavelesi hükümleri gereğince tayin edilen acenteye ilaveten, gemi donatanı, kaptanı veya işleticisinin, gemi adına yaptırmak istediği hizmetler için tayin edilen gemi acentesinin yapacağı iş ve hizmetleri,
f) Ücretler:
1) Acentelik ücreti:
Gemi acenteliği hizmeti yapan gerçek veya tüzel kişilere, yaptıkları hizmetlere karşı bu Tebliğin ekinde bulunan taban ücretlerden az olmamak üzere gemi sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı tarafından ödenen ücreti,
2) Gözetim ücreti:
Acentelik ve koruyucu acentelik hizmetlerine ek olarak, gemi işlemlerinin ilgili kişi, kuruluş ve birimler nezdinde acente tarafından takip edilmesi, yerine getirilmesi, işin hızlandırılması, en kısa süre içinde ve salimen eşyanın tahliyesi ve yüklemenin sağlanması, evrak işlemlerinin yapılması, yükün teslim alınması ve teslim edilmesi, eşyadaki eksiklik veya fazlalıkların takibi karşılığı olarak, deniz taşıt ve araçlarının sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı  tarafından ödenen ücreti,
3) Primaj ücreti:
Çıkış limanında yüklemede gösterilen ihtimama karşılık, navluna ek olarak yük sahibi (navlun ödeyeni) tarafından ödenen ücreti,
4) Diğer Hizmetler Ücretleri (İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemiler için)
a) Personel gözetimi:

Sefer yapan deniz taşıt ve araçların personel değişikliği, hastalığı veya izine çıkmasında, acente tarafından yapılan vize harcı, karşılama, otel, vasıta, doktor, hastane, ilaç vb. gibi yapılan masraflara ek olarak, bu Tebliğin ekinde bulunan tarifeye göre gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya işleticisi tarafından ödenen ücreti,
b) Transit gemi aksam ve malzeme aktarma ücreti:
Donatanı, kiracısı veya işleticisi tarafından deniz taşıt ve araçlarının ihtiyacı için gönderilen gemi aksam ve malzemenin deniz taşıt ve araçlarına verilmesini, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masraflara ilave olarak ekte bulunan tarifeye göre donatanı, kaptanı, kiracısı veya işleticisi tarafından ödenen ücreti,
c) Gemi kaptanına verilen nakit avans:
Donatanı, kiralayanı ve işleticisi tarafından gemi kasasına gönderilen paranın acente tarafından gemiye verilmesi, yapılan masraflara ek olarak gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya işleticisi tarafından acenteye ekli tarifeye göre ödenen ücreti,
ifade eder.

Yükümlülük
MADDE 5 – (1) Gemi acenteliği faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler, öncelikle Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde onurunu, saygınlığını, menfaatlerini, iktisadi ve ticari itibarını korumak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile uluslararası anlaşmalara göre ödenmesi gereken vergi, resim, harçların ödenmesini sağlamak ve bu Tebliğe göre alınması gereken taban ücretleri tatbik etmekle yükümlüdürler.

Ücret ve masrafların tahsili

MADDE 6 – (1) Türkiye limanlarına sefer yapan veya Türk Boğazlarından geçen gemilerin acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, liman ücretleri ile diğer masrafların tamamının, peşin olarak gemi acenteliği yapan gerçek ve tüzel kişilerin hesabına gelmesi zorunludur. Türk limanlarına tarifeli veya düzenli sefer yapan gemilerin liman masraflarının ödenmesi işlemlerinde, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ile  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca yayımlanan "Görünmeyen Muameleler Tebliği" hükümleri uygulanır.

Taban ücretler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğe ekli cetvellerde gösterilen miktarlar, taban ücretlerdir. Alınacak ücretler, bu Tebliğde belirtilen cetvellerdeki ücretlerden aşağı olamaz. Bu Tebliğde gösterilen cetvellerdeki ücretlerin altında hizmet satanlar ve alanlar hakkında bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen cezai müeyyide uygulanır.

Ücretlere dahil olmayan giderler

MADDE 8 – (1) Her tarife cetvelinde belirtilen ücretler, tanımlarda belirtilen iş ve hizmetlerin karşılığıdır. Deniz taşıt ve araçlarının yük, yolcu ve eşyaya ilişkin vergi, resim, harç, pul ve zorunlu giderleri ile bu taşıt ve araçların makine, teçhizat, malzeme ve personeline, mevzuata uygun olmayan durum ve hallerde ödenmesi gereken giderler, navlun tahsili ve havale giderleri, acentelik ücretine dahil değildir.

Uygulama alanı
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, kabotaj seferleri dışında, Türkiye karasularına, limanlarına, tersanelerine, iç sularına ve nehirlerine gelen, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen her türlü deniz taşıt ve araçlarına uygulanır.

Cezai hükümler

MADDE 10 – (1) Gemi acenteliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğde belirtilen esaslar ile ekte sunulan taban ücret tarife cetvellerini uygulamakla yükümlüdür. Bu Tebliğ ekinde belirtilen taban ücretlerden aşağı hizmet alınamaz ve satılamaz. Bu uygulama dışına çıkanlar; diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 87 ve 93 üncü maddelerine istinaden Deniz Ticaret Odaları tarafından cezalandırılır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümleri ve ekinde belirtilen ücret cetvelleri, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle, 8/1/2004 tarihli ve 25340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İç Ticaret: 2004/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 
  TARİFE NO: 1 ACENTELİK HİZMETLERİ
  Liman ve/veya karasularındaki gemiler için:
  Geminin tonilatosu N.T. Her uğrama için baz ücret Euro
  0       - 500'e kadar 300
  501   - 1000'e kadar 500
  1001 - 2000'e kadar 750
  2001 - 3000'e kadar 975
  3001 - 4000'e kadar 1200
  4001 - 5000'e kadar 1450
  5001 - 7500'e kadar 1700
  7501 - 10000'e kadar 2100
  10001 - 20000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 75
  20001 - 30000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 65
  30001 - 40000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 55
  40001 - 50000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 40
  50001 ellibinden yukarı, beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 25
 

a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.
b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.
c) Geminin eşya ve yolcu hizmetlerinin aynı liman alanı içerisinde başka başka yerlerde yapılması (geminin kendi imkanlarıyla aynı rıhtım boyunca yer değiştirmeleri dışında) ilk yer değiştirme için baz ücrete %10 (on) ve bundan sonraki yer değiştirmeler için baz ücrete %5 (beş) eklenir.
d) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.
e) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten %40 (kırk)'a kadar indirim yapılabilir.

 
  TARİFE NO: 2 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ
  Liman ve/veya karasularındaki gemiler için:
  Geminin tonilatosu N.T.                                        Her uğrama için baz ücret Euro 
  0       - 500'e kadar 150
  501   - 1000'e kadar 250
  1001 - 2000'e kadar 375
  2001 - 3000'e kadar 488
  3001 - 4000'e kadar 600
  4001 -   5000'e kadar 715
  5001 -   7500'e kadar 850
  7501 -   10000'e kadar  1050
  10001 - 20000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 38
  20001 - 30000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 33
  30001 - 40000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 28
  40001 - 50000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 20
  50001 ellibinden yukarı, 13
 
Sayfa 1 - 2 - 3 sonraki sayfa »
 
Salacak Mah. Bestekar Selahattin Pınar Sok. No: 112, 34668 USKUDAR- ISTANBUL / TURKEY
Phn : +90 216 492 53 33 (Pbx) Fax : +90 216 391 57 75 E-mail: info@forceshipping.com
Copyright © forceshipping.com
designed by dijital ajansım by contivent